RUDOLF  ČÍŽEK

  * 24.2.1875                  † 19.1.1926

 

Řiditel  Rudolf Čížek   narodil se 24.února 1875 v Klammu v Hor. Rakousích, otec jeho byl vrchním sládkem hraběte Klam-Martinice. Školy prošel v Hořici v Čechách (střední školu), obchodní školu absolvoval v Osjeku v Chorvatsku, kde byl sládkem toho času jeho otec. Tamtéž byl v praksi. Pivovar náležel jistému p. Bauerovi. Vysvědčení datuje se z  r.1888 - 1890. Pak ukončil r. 1893 - 1894 sladovnickou školu v Praze s vyznamenáním a přišel zpět do Osjeku za  sklepmistra (r. 1894 - 1897). Odtamtud odebral se do přerovského pivovaru jako vařič a pak byl v Přerově ustanoven podsládkem; činný byl tam od 15.I.1897 – 31.XII. 1901. od r. 1902 – 1904 byl správcem pivovaru  Baltazziho v Napajedlech. Pak absolvoval r. 1904 – 1905 výzkumný ústav pro prům. pivovarský v Praze s prospěchem výborným. Od r. 1905 – 1910 působil jako řiditel pivovaru Scheberllova v Brně (d´Elvertova ul.). V Břeclavi nastupuje na místo řiditele v roce 1910 a působil zde do své smrti   19.1.1926   tedy 16 let. Po smrti sládka kol. Jančičky převzal též místo sládka a byl prokuristou téhož závodu. Pivovar břeclavský povznesl až na nynější úroveň a věnoval mu své nejlepší síly.  Byl členem Ochr. svazu pro prům. pivovarský, členem Obchodní komory v Brně a zastával mnoho dalších obecně prospěšných funkcí.              

foto 1  

  foto 2 

 parte

 

Bývalý sládek z Kuřimy u Brna a absolvent Studia kvasné chemie na české technice v Praze Al. Staller o něm napsal:

Setkání s kolegou   Čížkem   v roce 1913 bylo velmi srdečné. Zastihl jsem jej v dobré náladě o jejíž příčině v brzku jsem se přesvědčil.Prováděl mě závodem, který čestně družil se k ostatním. Vzorná čistota s uvedením četných moderních zařízení do prakse budila skutečný obdiv. Leč rozuzlení jeho dobrého rozmaru čekalo mě až v jeho laboratoři. Předválečný rozvoj v pivovarství jevil se i v tom, že též i střední pivovary exportovaly. Za mé návštěvy odesílal kol. Čížek druhou zásilku piva do Smyrny v Malé Asii. Prvá zásilka plně uspokojila. A tu otevřel řid. Čížek termostat, vytápěný gazolinovým přístrojem a vyňal s úsměvem zkoušku piva prvé zásilky do Smyrny, jež po 28 dnů při 25° C uložena byla, aniž sedlinu utvořila neb se zkalila. Se stejným rozmarem ukazoval mně číselný vzestup výroby toho měsíce. Pak setrvali jsme v zábavě až do odjezdu vlaku. A naše věrné přátelství trvalo až do jeho smrti.

1. února t.r. na val. hromadě ochranného svazu morav. Pivovarů v Brně věnoval Tobě dojemnou posmrtnou vzpomínku předseda p. dr. Mohapl. Po valné hromadě sešli jsme se – moravští kolegové, vesměs Tvoji přátelé a současníci – k přátelské schůzce a tu tázali jsme se vespolek – který z nás nyní přijde na řadu?

Budiž Ti země lehkou – drahý brachu.

Al. Staller.

 

Všechny informace na této stránce jsem opsal a trochu upravil z Pivovarských listů č.5 ze dne 1.března 1916. Neopravoval jsem Staročeštinu, pouze jsem vytáhl co jsem považoval za potřebné. Originální znění článku si můžete přečíst zde: 1.část  a 2.část

!!!   DŮLEŽITÉ   !!!

Výše uvedený článek dokazuje že v roce 1913 se v Břeclavi uvařil  první ležák  a také pravděpodobně v tomto roce bylo  poprvé vyvezeno pivo z pivovaru Břeclav na Export.

O tom že největší zásluhu na tom měl právě Rudolf Čížek není nejmenších pochyb.

 Velký dík za dodání materiálů pro tuto stránku patří paní  Vladimíře Naděždě Tomanové.

 

Z P Ě T   N A   H I S T O R I E