STRUČNÁ HISTORIE BŘECLAVSKÉHO ZÁMECKÉHO PIVOVARU   * 1 *

Zámecký areál v Břeclavi spoluutvářely vedle vlastního objektu také soubory  hospodářských budov jež zabezpečovaly do značné míry hospodářskou soběstačnost a prosperitu panství. Do dnešních doby zůstaly zachovány komplexy budov zámeckého pivovaru a mlýna.

            První písemné zmínky o zámeckém pivovaru v Břeclavi nalézáme v urbáři lichtenštejnských statků sepsaném roku 1414. nejstarší hmotné památky však pocházejí ze druhé poloviny 16. stol., kdy byl, patrně v souvislosti s velkolepou žerotínskou renesanční přestavbou gotického hradu, ve východním předpolí nového zámku, směrem k městečku, vystavěn zděný pivovar (dnes pivovarská sladovna). Jednalo se o dvoupodlažní objekt obdélného půdorysu, zastřešený vysokou sedlovou střechou s průčelími zdobenými kvádříkovým sgrafitem (jeho pozůstatky odkryté při obnově fasády na konci 20. stol., jsou dodnes patrny na části dvorního průčelí při Mlýnském náhonu). Přízemí objektu bylo sklenuto dvěma řadami křížových kleneb, vynášenými obvodovými zdmi a řadou středních pilířů. Patro přístupné předloženým schodištěm bylo uzavřeno dřevěným trámovým stropem. Nově se formující prostor východního předzámčí uzavíral na straně k městečku přízemní obdélný objekt k hlavní pivovarské budově kolmo jež byl využíván jako obytná budova pivovaru a jeho hospodářské zázemí (dnes bytový dům).

            Toto dodnes dochované historické jádro pivovaru bylo v průběhu následujících století z důvodů zvyšování produkce postupně rozšiřováno přístavbami bočních křídle a samostatných objektů, jež jsou bez vyjímky vzorovými ukázkami  technického stavitelství své doby. (např. přístavba nové varny při severním průčelí v 17. stol., přístavba sýpky a sladových humen v 18. stol. a postupné rozšiřování a nadstavba části obytné budovy pivovaru v 19. stol.)

            Přelomovým obdobím pro stavební vývoj zámeckého pivovaru v Břeclavi byl rok 1899. v červenci tohoto roku byly - z důvodu plošné nedostatečnosti stávajícího pivovarského provozu – ve strojírenské továrně F. Rinnghoffera ve Smíchově u Prahy zpracovány plány na výstavbu nového pivovaru. Stávající pivovar byl mezi lety 1899 – 1901, podle plánu stejného autora, přestavěn pro účely čistě sladovnického provozu. Byla přistavěna věžovitá hmota hvozdu a celý areál byl sjednocen zdařilou neobarokní fasádou. Nový pivovar byl vystavěn na místě lesního porostu v severním předpolí zámku – dnešní pivovarský areál.

            Sladovna sloužila svému účelu až do konce 90 let 20. stol. kdy byl definitivně ukončen provoz břeclavského pivovaru. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví, vyklizen a bez plnohodnotného funkčního využití.

  Z břeclavského měsíčníku RADNICE ( březen 2004 )                                                           Ing. arch. Libor Foukal                                                                       

 

NA DRUHÝ DÍL                                                                             Z P Ě T